REGELS EN VOORWAARDEN:

 

STALREGELS

* JVWH is niet verantwoordlijk voor enige schade in welke vorm dan ook die personen, dieren of goederen oplopen op het terrein of tijdens lessen, buitenritten,  evenementen, workshops, clinics en andere evenementen. Een ieder die zich op het stalterrein ophoudt doet dit geheel op Eigen Risico en is geheel zelf aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan JVWH, zichzelf of aan derden. JVWH en haar medewerkers en haar dieren zijn geenszins aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen of andere schade aanspraken van derden.

* Aanwijzingen van medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. 
* Niet rennen en gillen bij de paarden
* Alleen roken op de daarvoor bestemde plekken
* Niet zonder toestemming van (medewerkers van )JVWH bij de paarden de stal, wei of paddock ingaan of paarden in/uit de stal, wei of paddock halen
* Kinderen dienen altijd onder toezicht te zijn op het terrein, ouders / verzorgers dienen hiervoor zelf zorg te dragen tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met JVWH. JVWH is nimmer verantwoordlijk voor kinderen die zich op het bedrijfsterrein bevinden. Ouders/verzorgers van kinderen blijven ten alle tijden aansprakelijk voor het gedrag van hun kind en eventuele aangerichte schade komt volledig voor rekening van de ouders/ verzorgers van het kind.
* Houd de stallen, de zadelkamers, de kantine en de omgeving netjes, ruim je spullen weer op na gebruik en als je andere spullen ziet zwerven ruim deze dan ook graag op
* Paarden mogen alleen met eten beloond worden door klanten en gasten na uitdrukkelijke toestemming van de instructrice. Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming paarden wat te snoepen/ te eten te geven dit ivm speciale diëten en allergieën van sommige paarden!
* De poets- en afsluitplaatsen dienen schoon en netjes achtergelaten te worden, poetsafval en mest dienen in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden.
*De mesthoop is alleen bestemd voor paardenmest en stro, ander afval dient u in de daarvoor bedoelde opslagplaatsen te deponeren. Stro touwtjes, etensafval, verpakkingen, peuken  e.d. horen dus NIET op de mesthoop!
*Alcohol gebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan, drugsgebruik is geheel niet toegestaan op het terrein
*Wanneer u op het terrein personen aantreft van wie u het vermoeden heeft dat zij er niets te maken hebben dient u de stalhouders onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen
* Iedere gast / klant van JVWH wordt geacht van de geldende regels op de hoogte te zijn en deze na te leven
*Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van JVWH producten of diensten, al dan niet tegen betaling, aan te bieden aan klanten/gasten van JVWH.
*Indien u klachten en/of wensen heeft, bespreek deze dan rechtstreeks met JVWH en niet met gasten / klanten van JVWH of derden. Wij zijn u graag ter wille.
* Laten we het vooral netjes, leuk en fijn voor elkaar, de paarden en onszelf maken en houden: we vinden een gemoedelijke open sfeer en juiste volwassen omgang en communicatie met elkaar belangrijk! JVWH hanteert een strikt anti-pest beleid.
*JVWH behoudt zich het recht voor om per direct een ieder de toegang tot het terrein te ontzeggen wanneer men zich niet aan de regels houdt.

 

RIJBAAN / LES REGELS
*Iedereen dient tijdens het rijden de rijbaan regels in acht te nemen en aanwijzingen van JVWH, dan wel haar medewerkers, op te volgen
* Op- en afstijgen dient gestructureerd en in het midden van de rijbaan te gebeuren. Opstap krukjes zijn aanwezig. 
* In de rijbaan mag niet gerookt worden.
* Ruiters die een snellere gang hebben en/of zijgangen rijden hebben altijd voorrang.
* Ruiters mogen elkaar niet afsnijden, geef elkaar de ruimte.
* De mest van uw (les)paard dient u zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde mestbak. Tijdens privé lessen ruimt de instructrice deze voor u op.
*Tijdens de lessen zijn ruiters verplicht een cap te dragen
*De toegangsdeur tot de rijbaan dient na het betreden en verlaten van de rijbaan weer gesloten te worden
*Maximaal 6 ruiters in de rijbaan, tijdens de lessen dient toestemming van de instructrice gevraagd te worden om buiten deelneming van de les de rijbaan te betreden
*Niet longeren in de overdekte rijbaan
*Toeschouwers bij de rijbaan dienen zich rustig te gedragen en tijdens de lessen geen contact te zoeken met de ruiters en/of instructrice om zo de lessen niet te verstoren               *De instructrice bepaalt op welk paard of op welke pony er gereden wordt en bepaalt de les inhoud. Een gedeelte van de les kan uit theorie bestaan, zoals op- en afzadelen, poetsen, verzorgen na het werk, enzovoorts, indien de instructrice dit nodig acht.p e rijbaan rand dient u geen spullen te plaatsen


WEIDE EN PADDOCK REGELS

* Paarden morgen alleen uit de wei of paddocks gehaald worden of in de wei of paddocks geplaatst worden met toestemming en op aanwijzing van het personeel van JVWH

 

BUITENRIJ REGELS
Voor, tijdens en na de buitenritten dienen te allen tijde de aanwijzingen van de instructrice opgevolgd te worden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

* Gereserveerde lessen dienen minimaal 24 uur van te voren telefonisch dan wel schriftelijk via Whats App of per SMS of per mail bij JVWH te worden geannuleerd anders worden de leskosten geheel in rekening gebracht.
* JVWH behoudt zich het recht voor om gereserveerde lessen / diensten/ afspraken eenzijdig en kosteloos te annuleren indien onvoorziene omstandigheden hiervoor aanleiding geven. 
* JVWH is niet verantwoordlijk voor enige schade in welke vorm dan ook die personen, dieren of goederen oplopen op het terrein of daarbuiten tijdens lessen, buitenritten,  evenementen, workshops, clinics en andere activiteiten. Een ieder die zich op het stalterrein ophoudt doet dit geheel op Eigen Risico en is geheel zelf aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan JVWH, zichzelf of aan derden. JVWH, haar medewerkers en haar dieren zijn geenszins aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen of andere schade aanspraken van derden.
* Betalingen per bank dienen voor de afgenomen dienst volledig betaald te zijn. Bij storneringen van de betalingen zijn incasso kosten verhaalbaar.
* Tarieven en Voorwaarden kunnen tussentijds door JVWH aangepast worden. Aanpassingen zullen schriftelijk in de kantine verkondigd worden.
* Aanwijzingen van JVWH en haar medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden.